Brevetierungen


1. Fotos                                                                                                2. Foto

Ursula Schöpfer zum cedip/apdi Open Water Diver / *Diver               Dr. FranzRiepe zum cedip/apdi  Divemaster / ****Diver

3. Foto                                                                                                   4. Foto

Aissa EL Hariti  zum cedip/apdi Open Water Diver / *Diver                 Timothy Bradley zum ACUC Open Water Diver / *Diver

5. Foto

links  Robert Koch  /  rechts  Mohamed Marzouk  zum cedip /apdi  Advanced Open Water Diver / ** Diver