Brevetierungen


 

1. Fotos                                                                                           2. Foto

Ursula Schöpfer zum cedip/apdi Open Water Diver / *Diver          Dr. FranzRiepe zum cedip/apdi  Divemaster/****Diver

3. Foto                                                                                             4. Foto

Aissa EL Hariti  zum cedip/apdi Open Water Diver / *Diver            Timothy Bradley zum ACUC Open Water Diver/*Diver

5. Foto

links  Robert Koch  /  rechts  Mohamed Marzouk  zum cedip /apdi  Advanced Open Water Diver / ** Diver

6.Foto

Robert Koch zum Rescue Diver / *** Diver